د پاڼې محتوا

۲۱مه پېړۍ

نړۍ او ټکنالوژي 

په يوويشتمه پيړۍ کې د تکنالوژۍ لمن ډېره پراخه شوي ده هغه هېوادونه چې په نړۍ کې لومړۍ خبره کوي د تکنالوژي په مټ ډېر پرمختګ کړي دی دوی ډېری کارونه د تکنالوژۍ په استفاده سره تر سره کوي د نړۍ ټ

علمي او مالوماتي

د مکېش امباني د زوی واده

په اقتصادي نظامونو کې چې د نړۍ په تاریخ کې رامنځته شوي یو پانګوال اقتصادي نظام یا کپیټالېزم Capitalism هم دی. دغه نظام په دې هم مشهور دی چې پکې غریب لا غریب کیږي او شتمن لا شتمن کیږي. دغه کرغېړن نظام او...

غربي دموکراسي یا وحشت!

د غربي دموکراسۍتمثیل، د بشر دحقوقو څخه ننګه او د بیان د ازادی شعارونه د لویدیځو هیوادونو د واکمنانو لخوا د نورو هیوادونو د مادياو معنويبډایېد چور او چپاول لپاره کارول کیژی.&n...