د پاڼې محتوا

سیاسي

۲۱مه پېړۍ

علمي او مالوماتي

له تېروتنو څخه درس اخیستل

تېروتنې هغه څه دي، چې په ژوند کې هر فرد څو څو ځله تکرار کړې دي، خو تر ټولو مهم ټکی دا دی، چې ډېری کسان هماغه تېروتنه تکراروي، هر ځل له ځان سره ژمنه کوي، چې نور به دا تېروتنه نه کوي، خو بیا یې هم کوي...

کنده کول که ګلدره

دا سیمه د ژوند یوه لرغونې مېنه بلل کیږي؛ هغه اثار چې د دې سیمې په اړوندو برخو کې موندل کیږي لکه د مدرسې غونډۍ او همدې ته ورته په نورو ځایونو کې هم سمڅې او ودانیزو تهدابونو شتون د یادولو وړ دي خ...